+48 531 718 556

 szkola@isolamusica.pl

 Wilanów, Oś Królewska 28

ZADZWOŃ TERAZ!

Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISOLA MUSICA – Marzena Borowiecka 


Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób:

osobiście po umówieniu spotkania lub listownie pod adresem: 
- e-mailowo: szkola@isolamusica.pl
- telefonicznie: ​(+48) 531 718 556 

- ISOLA MUSICA – Marzena Borowiecka wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: szkola@isolamusica.pl
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu prezentacji i przesłania oferty handlowej 

Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 2211 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.), jak również, art. 6 RODO ust. 1 lit. a, b, f, tj. Pani/Pana zgoda, jak również prawnie uzasadniony interes administratora, obejmujący działania związane z pozyskiwaniem kandydatów do pracy. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione podmiotom zewnętrznym. 

Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny z punktu widzenia realizacji celu, dla którego zostały pozyskane. 

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

W każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. 

Ma Pani/Pan również prawo do przeniesienia swoich danych.
 
Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest ono niezbędne. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.